Plan og bygningsloven teknisk forskrift

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av. BufretHer får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og annet regelverk som er relevant for bygg. Lignendemedhold av plan- og bygningsloven, herunder forskrifter og arealplaner med. På de områder hvor byggteknisk forskrift uttrykker krav til funksjoner, må . Byggteknisk forskrift av 20(vanligvis forkortet til TEK eller TEK10) er en forskrift til den norske plan- og bygningsloven av 2008.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter i gang arbeidet med ny byggteknisk forskrift. Skjønt ryktene om at DiBK har begynt gjennomgang .

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2. Fravik fra tekniske krav i byggteknisk forskrift er derfor snarere hovedregelen ved tiltak i. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) har egne bestemmelser om energibruk i nybygg og ved søknadspliktige rehabiliteringer.

Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter.