Velferdsstaten i norge

I Norge er det gratis å ligge på sykehus i forbindelse med fødsel, og helsetjenester er gratis for barn fram til de fyller år. Vi ser at velferdsstaten er under press i de fleste velferdssamfunn, også i Norge. Kostnadene ved å opprettholde dagens velferdsordninger vil øke framover.

Den norske velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved. Utviklingen fram mot å etablere Norge som velferdsstat gikk over en periode . Norge kalles gjerne for en velferdsstat. Dette betyr for det første at det offentlige, stat og kommuner, har et hovedansvar for å sikre alle innbyggerne noen .

Det betyr at staten bidrar med tjenester og økonomi for å unngå nød og for å ivareta behovet for likhet og likeverd. Hva er de største udfordringene som den norske velferdsstaten står. Begrepet velferdsstaten ble allment tatt i bruk under og like etter den annen verdenskrig som et uttrykk for det samfunnet man ønsket å bygge opp etter krigen.

Utviklingen i USA burde være et varsku for Norge. Den anglo-amerikanske velferdsstaten: USA og Storbritannia. Den skandinaviske modellen: Sverige, Danmark, Norge og Nederland. Artikkel om Norges fremtidige problemer som velferdstat. Hvilke utfordringer kan man spå at velferdsstaten møter i fremtiden?

Innbyggerne i en moderne velferdsstat som Norge veksler dermed mellom å være forsørgere og forsørgede gjennom livets ulike faser.

VELFERDSSTATENS MULIGE VENDEPUNKT: Velferdsstaten står overfor problemer, skriver Jon Hustad i sin bok Farvel, Norge, som ble . Samfunnsfagsoppgave med drøfting av velferdsstaten i Norge. En oversikt over utbyggingen av velferdsstaten Norge utviklet velferdsstaten 1945-1965. Etterkrigstid og gjenreisning Norge fant olje i . Det holder ikke å være middels gode hvis velferdsstaten skal opprettholdes i fremtiden.

Kraftige omstillinger må til, mener professor Jørn . Det vil si at den norske staten har et ansvar for at den norske befolkningen har gode levevilkår. Selv om det i Norge har vært slik i flere . Denne utviklingen spredde seg til Norge, i en tid da arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet var i sin spede begynnelse. Senere skulle velferdsstaten få et helt . Velferdsstaten kan få kapitalismen til å fungere bedre, mener professor Kalle Moene.

Men aller viktigst for et land er å møte sterk konkurranse . Slik definert har Norge nesten den høyeste velferden i verden. Samtidig er solidaritet et grunnleggende prinsipp i velferdsstaten og norsk økonomisk politikk. Norge utviklet seg til et modent industri- og forbrukersamfunn med bred velstand i etterkrigsperioden. Den materielle veksten var langt raskere enn tidligere .