Søknad om rivingstillatelse

Skjema og tjenester Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven. Gjennom tjenesten Byggsøk hos Direktoratet for byggkvalitet kan søknaden fylles ut . Vedlegg til søknaden, Blanketter for lagring, Blanketter for utskrift.

Blankett, Bokmål, Nynorsk, Bokmål, Nynorsk. Boligspesifikasjon i matrikkel, 5176 . Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens . Her finner du en samling av alle skjemaene du skal benytte ved søknad om tiltak på eiendom.

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. byggesaksforskriftens §§ 5-– 5-5. ), og forestås . Hvis det er et krav om en uttalelse fra Byantikvaren i reguleringsbestemmelsen for eiendommen din, må denne innhentes og legges ved søknaden som sendes . Sjekk om du må søke, slik søker du, behandlingsti pris, klage. Søknad om riving godkjennes i medhold av plan og bygningsloven av juni 20nr. På vegne av tiltakshaver påklaget advokat Helge . Kommunen kan avslå søknad om riving inntil det foreligger.

Vedlegg: Søknad om tillatelse til riving, med gjenpart av . Det kreves søknad etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-eller § 20-for riving av bygninger. Riving av mindre tiltak på bebygd eiendom og riving av .

RIVINGSTILLATELSE AV SETERHUS PÅ GNR. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere . I forbindelse med søknaden om rivingstillatelse søkes det også om tillatelse til å etablere en midlertidig parkeringsplass i regi av Bergen Parkeringsselskap på . Innhold: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK. Innhold: SØKNAD OM RIVINGSTILLATELSE AV FJØS. Søknad om rivingstillatelse av Svinesveien 13 19Ytre Enebakk.

Uttalelse fra Nordland fylkeskommune av 11. Rivingen av låven var godt i gang da noen kom på at de hadde glemt noe viktig. Ved søknad om rivingstillatelse kreves følgende i tillegg til vanlig. Dersom man skal rive bygning, kreves det egen rivesøknad. Den må sendes kommunen på lik linje med en byggesøknad.

I stedet sendte Karlsen Raaholts konsulenter inn søknad om å rive det. I ByggSøk kan søknad om byggetillatelse for alle tiltak fylles ut og sendes elektronisk til. Saksbehandlingstid – innen uker for . Det kan ikke forventes at vi skulle ha fremmet en slik søknad før hovedutvalget har fattet et gyldig rivingsvedtak. Søknad om tiltak etter PBL § 20-jf.

Tiltak Gebyr Oppføring av boligbygg eller hytte 1640- Tilbygg, påbygg og ombygging av boligbygg . Dokument: SØKNAD HJELPEPLEIERSTILLING. Gjelder søknaden riving (som nevnt i § 20-første ledd bokstav e), skal. Ved riving av bygning over 1mskal det med søknaden leveres .