Polar molekyl

Et Polart molekyl, dipol, blir til når to ulike grunnstoffer som inngår i en kjemisk forbindelse vil ha ulik elektronaktivitet. Det vil si at et av atomene vil trekke . Polart molekyl, molekyl med permanent elektrisk dipolmoment.

Når to ulike atomer er bundet sammen, vil tyngdepunktet for negativ og positiv . Et eksempel på et stoff med en polar molekyl er vann. Vann består av polare molekyler på grunn av ordning av atomene, pluss det er en rikelig antall positive og . Ser man på molekylet som et hele er det upolart, men hver enkelt B-F binding er en polar binding.

Bindingen mellom H og Cl i HCl-molelkylet er en polar kovalent binding. Det mest elektronnegativet atomet i molekylet er Cl, det trekker derfor mest på bindings . Dette kaller vi en polar kovalent binding. H2O molekylene binder seg til den negative Cl-.

Til tross for at det ikke er noen forskjell mellom atomene i molekylet viser oksygengass en svak polar egenskap, det er forklart ved hjelp av . Stemmer det at hvis et molekyl er en dipol, så er molekylet polart? Angående svaralternativ B, tror jeg at de ikke mener at polar binding . Hvordan avgjøre om et stoff er polart eller ikke? Polar, dipol og dobbeltbindingerinnlegg25. Flere resultater fra skolediskusjon.

Er polaritet er det samme som dipol? BufretLignendeEt molekyl kan imidlertid inneholde polare, kovalente bindinger uten at. Karbontetraklorid er dermed ikke et polart molekyl, det er ikke en dipol, selvom C-Cl . Begrep: Upolare molekyler har ingen ladning eller ladningsforskyvning. Ladningen er symmetrisk fordelt slik at det ikke finnes noen pol som er mer .