Lov om borettslag

Med borettslag forstås i denne lov et hvert andelslag (selskap) som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve, forestå oppføringen av eller oppføre . Departement, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lov om burettslagBorettslag – hvilke regler gjelder?

Reglene for borettslag og boligbyggelag finner man i lov om burettslag og lov om bustadbyggelag. I det følgende skal vi gi en kort innføring i . Med den nye loven om borettslag, blir forskjellene mellom selveier- og borettslagsleiligheter mindre, men den viktigste forskjellen består: . De kan også drive forretningsførsel for borettslag de ikke selv har stiftet. Disse kalles frittstående borettslag.

Den populære håndboken Lov og rett borettslag i ny og revidert . Lov om borettslag som ble vedtatt for en tid tilbake, trådte i kraft 15. Her finner du litt informasjon som angår deg! LOV-2003-06-06-Lov om burettslag (burettslagslova).

Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen. Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til eget bolig i.