Forskrift til plan og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter pbl. Planretningslinjer for strandsonen langs sjøen. Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-første ledd bokstav a .

Sentrale forskrifter hjemlet i Plan- og bygningslov. Forskrift om saksbehandling i byggesaker – SAK . Plan- og bygningsloven med forskrifter. Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning. Forarbeid til loven fra departenentet. Relevante forskrifter, rundskriv, veiledere og uttalelser:.

Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Det er også gitt forskrifter til lovens deler og bestemmelser. Nye endringer i plan- og bygningsloven skal gjøre bygging enklere og.

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av. Overføring til Samferdselsdepartementet av myndighet etter Plan- og bygningslovens § for statlig reguleringsplan for flyplass på Gardermoen og . Sammenhengen mellom plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning. Høring – Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse.

HØRING – FORSLAG TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR INNKVARTERING AV PERSONER . Kurs: Plan- og bygningsloven med forskrifter. Dette er grunnkurset om Plan- og bygningsloven og dekker byggesaksdelen i full bredde. KLD sin nye forskrift omfatter tiltak som avgjøres etter sektorlover som for eksempel omhandler vindkraft,. KU-forskrift for planer etter plan- og bygningsloven.

Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. URL: Veiledning til teknisk forskrift til . Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere). Hovedformålet med forskriften er å bidra til byggverk av god kvalitet og som er i. I henhold til KMD sin nye forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, er det . Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven på .