Plan og bygningsloven veileder

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning. Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer. Ny plandel til plan- og bygningsloven etablerer en rekke nye verktøy som gir kommunale- og fylkeskommunale planleggere bedre mulighet til å . I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning. Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og . Forarbeid til loven fra departenentet.

Relevante forskrifter, rundskriv, veiledere og uttalelser:.

Veilederen viser hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for å ta vare på kulturarven og legge til rette for en ny og god bruk av den. Plan- og bygningsloven vil i veilederen bli kalt for pbl eller loven. Veilederen er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Akershus.

Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn,. Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven . Endringene i plan- og bygningsloven har gjort det nødvendig å tilpasse lovens forskrifter. Veileder til plan- og bygningsloven (pbl) – 1985. For pbl – 200 bruk veilederen: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap.

Denne veilederen er laget for å være en hjelp til å ivareta helsehensyn i utarbei.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har laget en veileder som beskriver hvordan matjorda kan ivaretas ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Informasjon og veiledning til plan- og bygningsloven. Hefte – Planlegging og gjennomføring av reguleringsplaner Nytt hefte om praktisk bruk av Plan- og . Ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. Riksantikvaren har nå revidert veilederen Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Temaveileder for landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven . Veileder – byggesøknader for småhus. Søknads- og dokumentasjonssystem for småhusbygging.

Plan- og bygningsloven : søknads- . Veilederen er ment å gjøre det enklere med planlegging i kommuner med jernbane. Kommunen har samlet en del informasjon knyttet til dispensasjon i en egen veileder. Formålet med denne veilederen (PDF, 2kB)er å forklare hva . Behandling av mindre vindkraftanlegg etter plan- og bygningsloven.

Veilederen beskriver først ulike deler av kommunal behandling etter plan- og.