Plan og bygningsloven 29 4

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Plan- og bygningsloven § 29-regulerer byggverks høyde og avstand til nabogrense, og er en viktig styringshjemmel for kommunene.

Plan- og bygningsloven § 29-er en viktig styringshjemmel for kommunen. Lovens utgangspunkt – minimum meter avstand til . Spørsmålet er om det er nødvendig å foreta en vurdering av plassering i forhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 29-andre ledd om meters . Plan- og bygningsloven § 29-gir kommunen adgang til å styre:. Paragraf 29-erstatter tidligere gjeldende § i pbl av 1985. Fylkesmannens plan- og bygningslovkurs 17. Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense.

Saken gjelder avslag på søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven 27. Denne erklæringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 29- og kan tinglyses som heftelse på min eiendom gnr. Tiltaket: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29-Utforming av tiltak, § 29-Visuelle kvaliteter og § 29-Bygningens plassering, høyde og avstand fra . Etter plan- og bygningslovens § 29-4).

I henhold til plan- og bygningslovens § 29-gir undertegnede eier(e) av eiendommen gnr. Følgende er lagt til grunn for innvilgelse av dispensasjonen: Hensynene bak bestemmelsene om avstand til nabogrense i plan- og bygningsloven § 29-blir.

Plan- og bygningsloven § 29-Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense. Plan- og bygningslovens § 29-annet ledd. Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 03. Pbl § 29-Avstandskrav for ledninger mv.

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets . Ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-og SAK§ 4-1:.