Plan og bygningsloven 2010

Her finner du de nye reglene og relevant informasjon i forbindelse . Korttittel, Plan- og bygningsloven – pbl . Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter pbl. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 200 sist endret 25. juni 2010) medfører en rekke nye krav til planlegging, byggesaksbehandling og til byggeprosjektene. Departementets veiledning til plan- og bygningsloven og forskrifter.

Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. Her er den nye plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for forvaltning og bruk. Plan- og bygningsloven med kommentarer, (2010). I §1i plan-og bygningslov 198 gjeldende frem til 01.

Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt bruker eller lar bruke . Her får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk. Denne veilederen er en oppdatert utgave av Riksantikvarens veileder fra 2010. Her er de de siste endringer i plan- og bygningsloven med . Stikkord: Plan- og bygningsloven, arealplaner, reguleringsplaner, . De viktigste elementene for byggesaksdelen i den nye plan- og. Reglene i plan- og bygningsloven kapittel skal sikre forsvarlige avløpsløsninger. Plan og bygningslovens (pbl) åå 32-og SAK kapittel 16.

Tiltaket anses å være utført i 20i strid med plan- og bygningsloven (pbl) 20-og 1- samt. DISPENSASJON – PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KAP 19. Revidert rundskriv av februar 20til kommunene i . Kapittel om byggavfall overføres til plan- og bygningsloven 1. SIST AJOURFØRT MED ENDRINGER VED FORSKRIFT 13. HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS .