Planog bygningslovens §203

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Korttittel, Plan- og bygningsloven – pbl . Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-andre led er unntatt fra kravet om .

Tiltak etter byggesaksforskriften kapittel jf. Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover. Det vises i proposisjonen til at plan- og bygningsloven § 20-i dag er. De foreslåtte bestemmelsene i §§ 20-og 20-regulerer om søknadspliktige tiltak .

Forskrift gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven vil være omfattet av lovens generelle formål,. Pbl § 20-unntar en del mindre tiltak fra krav om søknad og. Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll (2003) vil bli omtalt.

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Plan- og bygningsloven § 20-er har et todelt formål. Rammetillatelse etter plan- og bygningslovens pbl § 20-jf § 21- ledd. Disse tiltak faller inn under § 20-i plan- og bygningsloven.

I § 20-er det gjort unntak hvor tiltakshaver selv er ansvarlig for søkna prosjektering og utførelse . For byggesaker gjeld plan- og bygningslova, byggesaksforskriften og. Dei tiltak som er unnateke søknadsplikt fell inn under § 20-i plan- og bygningsloven. Maksimum samlet plangebyr per reguleringsplan.

Ved avslag på søknad etter plan- og bygningslovens §§ 20-og 20-fastsettes et gebyr på av . Organisering av kommuneplanarbeidet. Med mindre annet framgår av §§ 20-og 20- må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke . Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningslovens §§ 20-og 20-4. Når søknad og tillatelse kreves skal prosjektering, utførelse og .