Fredrikstad kommune reguleringsplan

I kartet finner du ferdigstilte reguleringsplaner og tilhørende saksdokumenter. I tillegg er varslede planområder vist med rød skravur. Informasjon om kommunen, administrasjonen, lokalpolitikk og offentlige tjenester.

Reguleringsplan for Fredrikstad servert som ArcGIS Server karttjenester. FredrikstaFredrikstad kommune,reguleringsplaner. Vedtekter til bygningsloven, Fredrikstad. Kommunen kan kreve at det som bilag til reguleringsplan, bebyggelsesplan og søknad om byggetillatelse følger plan . I og med at Fredrikstad kommune selv er originaldatavert for grunnkart og en rekke.

Kystsone- og Sentrumsplan) og vedtatte reguleringsplaner i Fredrikstad. Fredrikstad kommune – revidert forslag til reguleringsplan for farled til. Miljøverndepartementet har blitt kjent med Fredrikstad kommunestyres vedtak 16. Etter en samlet vurdering av saken har Miljøverndepartementet kommet til at departementet ikke vil foreta endringer i eller oppheve .

Fuglevikbukta er lokalisert i Fredrikstad kommune. Fuglevikbukta før myndighetsoverføring fra Kongen i statsråd til DN er. Mangelfull utredning av denne reguleringsplanen kan ikke rettes opp ved at deler. Fredrikstad kommune ga dispensasjon på vilkår. Lederen for by- og næringsutvikling i kommunen besøkte utvalget.

Fredrikstad kommune oppdaterer reguleringsplanen for Gamlebyen og . Reguleringsplan (RP) med konsekvensutredning (KU). Jernbaneverket er tiltakshaver og Råde og Fredrikstad kommuner er planmyndighet. Langt mot nord ligger en liten by som heter Fredrikstad.

Gjeldende reguleringsplan er utdatert i forhold til moderne utbyggingsønsker, . Fredrikstad kommune har arbeidet med å regulere sin eiendom. Eventuell fradeling for salg krever utarbeidelse av reguleringsplan. Det søkes om dispensasjon fra formålet i Reguleringsplan for Begbyveien 20-i forbindelse med . Glombo barnehage – Reguleringsplan for Glombobarnehage, Fredrikstad kommune.

Bank og hotell – Forslag til reguleringsplan . Planutvalget i Fredrikstad kommune har tidligere behandlet denne.